Quy định mới hạn chế tình trạng phụ huynh phó mặc trách nhiệm cho nhà trường, thầy cô