Phú Yên: Triển khai sử dụng hóa đơn điện tử để thu học phí