Phản đối mua điều hòa cũ, áo của học sinh bị dính "phân"