Phân công người phụ trách lĩnh vực giáo dục thay cố Thứ trưởng Lê Hải An

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc được phân công thêm lĩnh vực như giáo dục đại học.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc được phân công thêm lĩnh vực như giáo dục đại học.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc được phân công thêm lĩnh vực như giáo dục đại học.
Lên top