Ông Daniel Hauer không có mặt theo giấy mời làm việc của Bộ TTTT

Thầy giáo Dan chưa lên làm việc theo giấy mời của Bộ TTTT.
Thầy giáo Dan chưa lên làm việc theo giấy mời của Bộ TTTT.
Thầy giáo Dan chưa lên làm việc theo giấy mời của Bộ TTTT.
Lên top