Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ông Daniel Hauer không có mặt theo giấy mời làm việc của Bộ TTTT

Thầy giáo Dan chưa lên làm việc theo giấy mời của Bộ TTTT.
Thầy giáo Dan chưa lên làm việc theo giấy mời của Bộ TTTT.