NXB Giáo dục Việt Nam đề xuất chỉnh sửa lỗi trong 4 bộ sách giáo khoa lớp 1

Sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1 được giáo viên chỉ ra nhiều lỗi cần phải chỉnh sửa.
Sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1 được giáo viên chỉ ra nhiều lỗi cần phải chỉnh sửa.
Sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1 được giáo viên chỉ ra nhiều lỗi cần phải chỉnh sửa.
Lên top