Nhiều trường thông báo nghỉ học, phụ huynh vẫn dầm mưa đưa con tới trường