Nhiều trường đã kiểm tra học kỳ với học sinh lớp 1-2, HN mới thông báo "bỏ"

Bất cập từ thông báo "bỏ" thi học kỳ với học sinh lớp 1,2 ở Hà Nội
Bất cập từ thông báo "bỏ" thi học kỳ với học sinh lớp 1,2 ở Hà Nội
Bất cập từ thông báo "bỏ" thi học kỳ với học sinh lớp 1,2 ở Hà Nội
Lên top