Nhiều hội đồng ngành không phát hiện sai sót hồ sơ ứng viên giáo sư

Số người.
Số người.