Nhà Xuất bản Giáo dục lên tiếng về bìa sách giáo khoa Lịch sử có hình Vạn Lý Trường Thành

Bìa cuốn sách giáo khoa Lịch sử lớp 7.
Bìa cuốn sách giáo khoa Lịch sử lớp 7.