Nhà trường không trả "phí giữ chỗ": Không thể để "trên bảo dưới không nghe"