Người trẻ nói gì về cho phép sử dụng tài liệu trong thi cử?