Ngoài Ngôn ngữ Anh, Đại học Đông Đô còn đào tạo văn bằng 2 những ngành nào?

Không chỉ đào tạo văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh trái phép, lãnh đạo Đại học Đông Đô còn móc ngoặc để đào tạo văn bằng 2 nhiều ngành khác.
Không chỉ đào tạo văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh trái phép, lãnh đạo Đại học Đông Đô còn móc ngoặc để đào tạo văn bằng 2 nhiều ngành khác.
Không chỉ đào tạo văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh trái phép, lãnh đạo Đại học Đông Đô còn móc ngoặc để đào tạo văn bằng 2 nhiều ngành khác.
Lên top