Nghệ An: Lãnh đạo sở Giáo dục Đào tạo có dấu hiệu cố ý làm trái