Ngày đầu tiêm cho học sinh an toàn, TPHCM triển khai diện rộng từ 28.10

Kim Ngân lo lắng và cần sự hỗ trợ của ba, tuy nhiên, sau khi chích xong em cảm thấy chỉ bình thường như kiến cắn thôi, Ngân chia sẻ. Ảnh: Huyên Nguyễn
Kim Ngân lo lắng và cần sự hỗ trợ của ba, tuy nhiên, sau khi chích xong em cảm thấy chỉ bình thường như kiến cắn thôi, Ngân chia sẻ. Ảnh: Huyên Nguyễn
Kim Ngân lo lắng và cần sự hỗ trợ của ba, tuy nhiên, sau khi chích xong em cảm thấy chỉ bình thường như kiến cắn thôi, Ngân chia sẻ. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top