Ngả mũ trước khả năng “bắn” tiếng Anh như gió của học trò Hà Tĩnh