Muôn vàn kiểu thu phí thi tuyển: Nơi cao ngất, nơi cho không