Mô hình trường học VNEN: Báo cáo của WB có phản ánh đúng ý kiến phụ huynh và hiệu trưởng?