Microsoft và Vietnet ICT hỗ trợ Bộ GD&ĐT đổi mới giáo dục tin học để đón đầu công nghiệp 4.0