Lần đầu tiên, hiện thực hóa một mô hình học tập thú vị