Khoa Y - Đại học Quốc gia TPHCM, Học viện Cán bộ công bố điểm chuẩn năm 2018