Khi nào học sinh Điện Biên được trở lại trường học trực tiếp?

Do xuất hiện nhiều ổ dịch phức tạp, nhiều địa phương tại Điện Biên phải cho học sinh nghỉ học trực tiếp để phòng dịch.
Do xuất hiện nhiều ổ dịch phức tạp, nhiều địa phương tại Điện Biên phải cho học sinh nghỉ học trực tiếp để phòng dịch.
Do xuất hiện nhiều ổ dịch phức tạp, nhiều địa phương tại Điện Biên phải cho học sinh nghỉ học trực tiếp để phòng dịch.
Lên top