Hơn 22 triệu học sinh, sinh viên cả nước bước vào năm học mới