“Hội thánh Đức chúa trời” xuất hiện ở trường học tại Ninh Bình