Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

“Hội thánh Đức chúa trời” xuất hiện ở trường học tại Ninh Bình