Hội đồng thẩm định đánh giá ra sao về sách tiếng Việt lớp 1 bộ Cánh Diều?

Trước khi có những tranh cãi, sách tiếng Việt lớp 1 bộ Cánh Diều được 15/15 thành viên của Hội đồng thẩm định SGK đánh giá "đạt".
Trước khi có những tranh cãi, sách tiếng Việt lớp 1 bộ Cánh Diều được 15/15 thành viên của Hội đồng thẩm định SGK đánh giá "đạt".
Trước khi có những tranh cãi, sách tiếng Việt lớp 1 bộ Cánh Diều được 15/15 thành viên của Hội đồng thẩm định SGK đánh giá "đạt".
Lên top