Học sinh khó đạt điểm 8 với đề thi tham khảo môn Lịch sử