Hi hữu: Bố tố tiêu cực, trường cho con… nghỉ học (!?)