Hà Nội: Sẽ xây dựng, cải tạo nhà vệ sinh của hơn 2600 trường học