Hà Nội: Gần 200 học sinh nghỉ học vì... một tin nhắn