Hà Nội có tân Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Ông Trần Thế Cương làm tân Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.
Ông Trần Thế Cương làm tân Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.
Ông Trần Thế Cương làm tân Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.
Lên top