Giúp trẻ khuyết tật khó khăn nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường

Ảnh: Các thành viên trong Ban tổ chức đang trao đổi về chương trình.
Ảnh: Các thành viên trong Ban tổ chức đang trao đổi về chương trình.
Ảnh: Các thành viên trong Ban tổ chức đang trao đổi về chương trình.
Lên top