Giáo dục phải khẳng định được giá trị “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”