FSB đào tạo nhà lãnh đạo toàn cầu tại Mỹ chỉ với 148 triệu đồng