Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông mới: Thời lượng học cấp THCS sẽ tăng lên?