Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

THAM DỰ CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT QUỐC TẾ:

Dự án của học sinh trung học ở Nghệ An được chọn