Tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013:

Đổi cách tính điểm sàn để cứu trường