Độc đáo hình thức kiểm tra, đánh giá không đặt nặng thi thố, điểm số

Thứ trưởng Bộ  GDĐT Nguyễn Hữu Độ tham quan các sản phẩm học tập tại ngày hội.
Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ tham quan các sản phẩm học tập tại ngày hội.
Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ tham quan các sản phẩm học tập tại ngày hội.
Lên top