Đình chỉ công tác hiệu trưởng trường lạm thu hơn 9 triệu đồng đầu năm học