Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Điểm thi ở Hà Giang cao bất thường: Có thể chấm thẩm định để phát hiện sai sót