18 điểm Y Đa khoa ĐH Kinh doanh và Công nghệ HN:

ĐH Kinh doanh và Công nghệ HN rút thông báo điểm chuẩn để chờ ý kiến của bộ GDĐT