Đề xuất giải thể đại học vùng

GS Từ Quang Hiển – nguyên Giám đốc Đại học Thái Nguyên
GS Từ Quang Hiển – nguyên Giám đốc Đại học Thái Nguyên