Để tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2: "Cần môi trường giáo dục rất khác"

Hiện nay học sinh bắt đầu được học tiếng Anh từ bậc tiểu học. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Hiện nay học sinh bắt đầu được học tiếng Anh từ bậc tiểu học. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Hiện nay học sinh bắt đầu được học tiếng Anh từ bậc tiểu học. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top