Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đề tên học sinh vào phiếu lấy ý kiến, trường Lương Thế Vinh có thiếu nhân văn?