Chương trình “Sóng và máy tính cho em”: Cần những "chân kiềng" vững chãi

Để Chương trình “sóng và máy tính cho em” phát huy tác dụng phải có chương trình, giáo trình, phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá phù hợp trên môi trường số. Ảnh ĐH
Để Chương trình “sóng và máy tính cho em” phát huy tác dụng phải có chương trình, giáo trình, phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá phù hợp trên môi trường số. Ảnh ĐH
Để Chương trình “sóng và máy tính cho em” phát huy tác dụng phải có chương trình, giáo trình, phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá phù hợp trên môi trường số. Ảnh ĐH
Lên top