Đại học Quốc gia Hà Nội thành lập 2 trường thành viên

Đại học Quốc gia Hà Nội thành lập Trường Quốc tế và Trường Quản trị và Kinh doanh. Ảnh: VNU
Đại học Quốc gia Hà Nội thành lập Trường Quốc tế và Trường Quản trị và Kinh doanh. Ảnh: VNU
Đại học Quốc gia Hà Nội thành lập Trường Quốc tế và Trường Quản trị và Kinh doanh. Ảnh: VNU
Lên top