Đại học Khoa học Tự nhiên công bố những thí sinh đầu tiên trúng tuyển

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội). Ảnh: DHKHTN.
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội). Ảnh: DHKHTN.
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội). Ảnh: DHKHTN.
Lên top