Đại học Hồng Đức (Thanh Hoá): Một sinh viên vẫn mở lớp, biết lãng phí nhưng quyết làm