Công đoàn Giáo dục yêu cầu ngăn chặn sinh viên bỏ học đi theo “Hội thánh Đức chúa trời”

Thời gian qua đã có nhiều sinh viên bỏ học đi theo Hội Thánh Đức Chúa Trời.
Thời gian qua đã có nhiều sinh viên bỏ học đi theo Hội Thánh Đức Chúa Trời.
Thời gian qua đã có nhiều sinh viên bỏ học đi theo Hội Thánh Đức Chúa Trời.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM