Bỏ xếp loại giỏi, khá, trung bình trên bằng đại học:

Có đánh đồng chất lượng sinh viên?

Sinh viên trong ngày tốt nghiệp. Ảnh: YOUNG KA
Sinh viên trong ngày tốt nghiệp. Ảnh: YOUNG KA
Sinh viên trong ngày tốt nghiệp. Ảnh: YOUNG KA
Lên top