“Chúng tôi không quên, dù các bạn không có mặt ở đây”